Nauczyciele matematyki zapraszają uczniów klas 2 – 8 do udziału 
w Konkursie Matematycznym „Kangur”.


Aby zgłosić się do konkursu należy.
1. Pobrać dołączone poniżej zgłoszenie (zgoda na udział w konkursie), wypełnić je czytelnie a następnie jego skan wysłać z konta szkolnego uczestnika konkursu na adres: justyna.cholewa@zsp5.pl do dnia 4 lutego 2021
(Uwaga! termin jest nieprzekraczalny)

2. Opłacić koszty konkursu 10 zł. Opłata za udział w konkursie, zaliczkowo pobrana zostanie z pieniędzy klasowych klasy uczestnika konkursu (uczestnik zwraca tę zaliczkę przynosząc 10 zł do szkoły w dniu konkursu).
Obecnie konkurs planowany jest w formie stacjonarnej (w szkole) i jego termin to 18 marca 2021 r. o godz. 9:00.

Ważne: Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany formy (ze stacjonarnej w szkole na online), jak również zmianę terminu konkursu. Osoby zgłoszone zobowiązują się do opłacenia kosztów konkursu, nawet jeżeli z przyczyn losowych udział w konkursie będzie niemożliwy. Opłata musi zostać przesłana organizatorom do dnia 8 lutego, dlatego zaliczkę na ten cel pobierać będziemy od wychowawcy klasy uczestnika konkursu. Osób zgłoszonych nie można już wycofać (po 5 lutego). Dalsze informacje dotyczące konkursu będą przesyłane drogą mailową bezpośrednio do zgłoszonych uczestników konkursu.

Uwaga: Zgoda na udział w konkursie.