Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Katowicach informuje o wprowadzonych rozwiązaniach w zakresie kształcenia na odległość:         

1. Od 20.12.2021 r. do 9.01.2022 r. zajęcia w zakresie kształcenia na odległość realizowane będą według obowiązującego planu lekcji. Udział uczniów w zajęciach jest obowiązkowy.

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane poprzez:

1) zajęcia prowadzone online za pomocą aplikacji Classroom (plan zajęć prowadzonych online dostępny jest w dzienniku elektronicznym w zakładce PLAN ODDZIAŁU; każdy uczeń SP 2 posiada dostęp do aplikacji, w razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z wychowawcą klasy),            

2) zajęcia prowadzone za pomocą innych źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zdalnego nauczania, w tym w postaci materiałów przekazywanych za pomocą dziennika elektronicznego, z których mogą korzystać uczniowie,       

3) wykonywanie przez uczniów zadań otrzymanych od nauczycieli we własnym zakresie bez użycia komputerów,

4) wykorzystanie innych materiałów wskazanych przez nauczyciela,           

5) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

3. Nauczyciele mogą dokonywać oceniania bieżącego prac uczniów zleconych w okresie nauki zdalnej zgodnie z PSO.    

4. Wszyscy uczniowie są zobowiązani do uczestniczenia w kształceniu na odległość, co oznacza obowiązek logowania się (każdego dnia) do dziennika elektronicznego, wykonywania zadań i poleceń przygotowanych przez nauczycieli oraz uczestnictwa w zajęciach prowadzonych online w aplikacji Classroom przy użyciu niezbędnego sprzętu tj. laptopa lub komputera stacjonarnego, kamerki i mikrofonu.       

5. Nieobecność ucznia w danym dniu na zajęciach musi zostać usprawiedliwiona zgodnie z procedurami usprawiedliwiania nieobecności obowiązującymi w szkole.               

6. Praca ucznia i jego aktywność będą oceniane i monitorowane przez nauczyciela przedmiotu oraz wychowawcę (nauczyciel informuje wychowawcę o problemach z nawiązaniem kontaktu z uczniem lub jego małej aktywności).      

7. Rodzice są na bieżąco informowani o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach za pomocą dziennika elektronicznego.   

8. Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą dziennika elektronicznego.         

9. Każdy uczeń oraz rodzic ma możliwość konsultacji z pedagogiem szkolnym za pomocą dziennika elektronicznego.    

10. Rodzice proszeni są o wykazywanie zainteresowania postępami w nauce zdalnej swoich dzieci oraz o motywowanie i wspieranie ich w systematycznym uczeniu się poza szkołą.

11. Rodzice powinni zapewnić uczniom sprzęt i zorganizować warunki do nauki w domu.

12. Uczniowie, którzy mają problem z dostępem do sieci internetowej lub komputera, zgłaszają ten fakt telefonicznie lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego wychowawcy klasy, który organizuje dla ucznia alternatywne formy przekazania materiałów do realizacji obowiązkowych zajęć.

13. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć za pomocą metod i technik kształcenia na odległość znajdują się w zakładce Procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii znajdujących się na stronie szkoły.